Tài trợ thương mại | BAOVIET Bank

Tài trợ thương mại

UPAS LC

Là sản phẩm tài trợ thương mại, theo đó khách hàng được trả chậm LC trong khi đó người thụ hưởng vẫn được thanh toán ngay

Nhận tiền chuyển đến

Dẽ dành nhân tiền từ nước ngoài chuyển về từ nguồn xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ…

Chuyển tiền đi bằng điện

Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài một cách nhanh chóng, hiệu quả

Nhờ thu xuất khẩu

Đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu

Nhờ thu nhập khẩu

Đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền cho nhà nhập khẩu

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu

Là một hình thức tài trợ ngắn hạn dành cho doanh nghiệp xuất khẩu thông qua việc BAOVIET Bank ứng trước một khoản tiền cho Khách hàng - nhà xuất khẩu

Tài trợ xuất khẩu VND lãi suất USD

Là sản phẩm tài trợ ngắn hạn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ và cam kết bán lại cho BAOVIET Bank

Phát hành Thư tín dụng nhập khẩu

Là việc BAOVIET Bank phát hành hành cam kết thanh toán không hủy ngang khi Người hưởng lợi xuất trình Bộ chứng từ phù hợp với LC và tập quán quốc tế

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính