An toàn bảo mật

An toàn bảo mật

KH đồng ý rằng BAOVIET Bank sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý các thông tin của KH cung cấp tại website https://www.baovietbank.vn. BAOVIET Bank đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật dưới đây và theo quy định của pháp luật.

1. Nguyên tắc bảo mật

Khi truy cập vào website, KH cam kết đồng ý và tuân thủ các điều khoản của Chính sách bảo mật. Chính sách này có thể được BAOVIET Bank điều chỉnh, thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước với KH. Chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ khi được cập nhật, đăng tải chính thức trên website của BAOVIET Bank.

Chính sách này không áp dụng đối với thông tin mà KH cung cấp cho các trang web của Bên thứ ba mà không thuộc phạm vi kiểm soát và quản lý của BAOVIET Bank, BAOVIET Bank không chịu trách nhiệm bảo mật khi KH cung cấp thông tin tại các trang web của Bên thứ ba.

Việc KH chấm dứt giao dịch với BAOVIET Bank không làm chấm dứt việc sử dụng các thông tin của KH tại BAOVIET Bank theo các điều khoản đã được quy định tại Chính sách bảo mật này.

2. Mục đích thu thập thông tin

Những thông tin BAOVIET Bank yêu cầu Quý khách cung cấp nhằm mục đích:

  • Giúp BAOVIET Bank hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách.
  • Liên hệ với KH để giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn sản phẩm dịch vụ hoặc phản hồi thông tin về yêu cầu của KH.
  • Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng dich vụ của BAOVIET Bank.
  • Các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

3. Sử dụng thông tin

BAOVIET Bank sử dụng thông tin của Quý khách cho các mục đích sau:

  • Quản lý và điều hành website trên cơ sở quy định của pháp luật. Qua đó, BAOVIET Bank sẽ có những điều chỉnh cần thiết để tăng hiệu quả và năng lực phục vụ của ngân hàng thông qua website này.
  • Phục vụ các yêu cầu trong hoạt động nội bộ của BAOVIET Bank bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Cung cấp, trao đổi một số thông tin của KH cho kiểm toán viên nội bộ, các đơn vị  trực thuộc BAOVIET Bank hoặc tới các đơn vị thành viên của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt hoặc các đối tác uy tín của BAOVIET Bank vì các mục đích liên quan đến dịch vụ hoặc để phát triển, tăng cường việc cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng của BAOVIET Bank và các thành viên của Tập đoàn Bảo Việt; Các mục đích quản lý rủi ro; Quy hoạch và phát triển hệ thống hoặc sản phẩm; Mục đích khác theo quy định của pháp luật;

BAOVIET Bank cam kết không tiết lộ thông tin của KH trừ các trường hợp sau:

  • Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật.
  • Theo yêu cầu bằng văn bản của KH và/hoặc Người Giám hộ/Người đại diện theo pháp luật của KH, Người thừa kế của KH và hoặc Bên thứ ba được KH đồng ý hoặc ủy quyền.
  • Theo yêu cầu của Đơn vị kiểm toán độc lập của BAOVIET Bank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Theo yêu cầu của Bên thứ 3 mà BAOVIET Bank đã ký hợp đồng hợp tác trong phạm vi cần thiết nhằm thực hiện mục đích cung cấp dịch vụ cho KH mà Bên thứ 3 này phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật tương tự Chính sách bảo mật này.

4. Phương thức bảo mật

Tất cả thông tin của Quý khách gửi tới BAOVIET Bank thông qua website được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa để đảm bảo các thông tin của KH được bảo vệ tối đa trên đường truyền.

BAOVIET Bank sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý nhất để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Quý khách theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Quy định khác

BAOVIET Bank có thể liên lạc với KH thông qua các phương thức gọi điện thoại, gửi thư điện tử… để cung cấp thông tin hoặc tư vấn về sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
Thời gian lưu trữ thông tin của KH được BAOVIET Bank thực hiện theo quy định của pháp luật.
Trường hợp KH muốn truy cập hay thay đổi thông tin cá nhân đã cung cấp trong các trường hợp cần thiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Tổng đài Chăm sóc KH của BAOVIET Bank qua số điện thoại 1900 55 88 48 và/hoặc qua email: callcenter@baovietbank.vn.