Cấp tín dụng phê duyệt nhanh đối với Khách hàng doanh nghiệp

Là sản phẩm chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp.

Là các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC… phục vụ hoạt động SXKD, đáp ứng được các tiêu chí theo sản phẩm này.

a)      Hồ sơ vay vốn đơn giản.  

b)      Thời gian phê duyệt nhanh.

c)      Đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC,… đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Khách hàng doanh nghiệp.

d)     Hệ số tín dụng cạnh tranh.

a)      Hồ sơ pháp lý

b)      Hồ sơ tài chính

c)      Phương án cấp tín dụng

d)     Hồ sơ tài sản bảo đảm

Chia sẻ: