UPAS L/C

- Đối tượng khách hàng: khách hàng là doanh nghiệp nhập khẩu.
- Loại tiền thanh toán: USD, các loại ngoại tệ chuyển đổi được BAOVIET Bank chấp nhận.
- Thời hạn trả chậm: tối đa 12 tháng. 
- Người thụ hưởng có thể được thanh toán ngay khi xuất trình bộ chứng từ phù hợp theo yêu cầu của L/C.
- Tài sản bảo đảm theo quy định của BAOVIET Bank

- Đảm bảo an toàn cho cả bên xuất khẩu và nhập khẩu khi sử dụng phương thức thanh toán là L/C.
- Khách hàng được thanh toán trả chậm đối với nghĩa vụ thanh toán trả ngay theo Hợp đồng ngoại thương với mức phí hợp lý.

- Hồ sơ pháp lý
- Đề nghị phát hành UPAS L/C
- Hồ sơ phát hành UPAS L/C
- Hồ sơ tài chính
- Hồ sơ tài sản bảo đảm

Chia sẻ: