Tài trợ xuất khẩu bằng VND với lãi suất USD

Tài trợ xuất khẩu bằng VND với lãi suất USD là sản phẩm tài trợ ngắn hạn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ và cam kết bán lại cho BAOVIET Bank. Với sản phẩm này, Khách hàng được vay vốn VND chỉ với lãi suất USD (tiền vay, trả lãi, trả gốc bằng VND).
 • Khách hàng có tối thiểu 2 năm hoạt động trong ngành;
 • Có phương án kinh doanh khả thi, có năng lực tổ chức thu mua, sản xuất, chế biến hàng hóa đảm bảo chất lượng xuất khẩu;
 • Đã có Hợp đồng xuất khẩu hoặc các giấy tờ liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ hoặc hàng đã giao, bán ra nước ngoài;
 • Khách hàng ký Hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn cho BAOVIET Bank;
 • Điều kiện khác theo quy định của BAOVIET Bank.
 • Giảm chi phí lãi vay;
 • Được tài trợ vốn kịp thời ngay khi có LC hoặc Hợp đồng xuất khẩu;
 • Mức tài trợ đến 90% giá trị LC/ Hợp đồng xuất khẩu;
 • Tránh rủi ro tỷ giá và hoạch định được chính xác chi phí, doanh thu, lợi nhuận thu được, là cơ sở cho việc quản lý dòng tiền của doanh nghiệp;
 • Được chấp nhận đa dạng phương thức thanh toán: L/C, D/P, D/A, CAD, TTR….
 • Thời gian tài trợ đến 6 tháng.
 • Hồ sơ pháp lý;
 • Hồ sơ tài chính;
 • Hợp đồng xuất khẩu hoặc các giấy tờ liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ hoặc hàng đã giao, bán ra nước ngoài;
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 

Chia sẻ: