Chi hộ

Là dịch vụ BAOVIET Bank cung cấp cho Khách hàng để chi hộ theo danh sách bằng tiền mặt tại quầy giao dịch của BAOVIET Bank hoặc chi hộ tại địa điểm do Khách hàng chỉ định hoặc đến tài khoản người thụ hưởng thông qua BAOVIET i-Banking.

-          Loại tiền chi hộ: VND.

-          Kênh giao dịch: Quầy giao dịch của BAOVIET Bank, BAOVIET i-Banking, địa điểm do Khách hàng chỉ định.

-          Dịch vụ chi tiền mặt trong ngày nhanh chóng

-          Tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự, phương tiện làm việc và các chi phí quản lý.

-          Giảm thiểu rủi ro trong việc lưu trữ, kiểm đếm, vận chuyển tiền mặt.

-          Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán (đối với Khách hàng chưa mở Tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank).

-          Ngân hàng và Khách hàng sẽ ký Hợp đồng dịch vụ chi hộ.

Chia sẻ: