Công bố thông tin

Công bố thông tin

E.g., 2018-10-19
E.g., 2018-10-19
Tiêu đề Ngày Tài liệu
Thông báo Chi trả Cổ tức năm 2017
Thông báo Chi trả Cổ tức năm 2017
22/09/2018 Tải về Xem chi tết
Thông báo chốt Danh sách cổ đông
Thông báo chốt Danh sách cổ đông
23/08/2018 Tải về Xem chi tết
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN
30/07/2018 Tải về Xem chi tết
Công bố thông tin thành viên HĐQT
Công bố thông tin thành viên HĐQT
30/07/2018 Tải về Xem chi tết
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2018
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2018
28/07/2018 Tải về Xem chi tết
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018
28/07/2018 Tải về Xem chi tết
Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
27/07/2018 Tải về Xem chi tết
Tờ trình phương án sử dụng LNST 2017 và kế hoạch LNST 2018
Tờ trình phương án sử dụng LNST 2017 và kế hoạch LNST 2018
18/07/2018 Tải về Xem chi tết
Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT BKS 2017 và đề xuất 2018
Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT BKS 2017 và đề xuất 2018
18/07/2018 Tải về Xem chi tết
Tờ trình Giao nhiệm vụ cho HĐQT
Tờ trình Giao nhiệm vụ cho HĐQT
18/07/2018 Tải về Xem chi tết

Trang

Đăng kí nhận Công bố thông tin