BAOVIET PARTNERSHIP

Ưu đãi
-  Chương trình ưu đãi lãi suất khi KH tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ
           + Lãi suất 6%/năm trong tối đa 06 tháng từ ngày giải ngân
           + Lãi suất 8%/năm trong tối đa 09 tháng từ ngày giải ngân
-  Ưu đãi trả nợ trước hạn:
            + Miễn phí trả nợ trước hạn sau 60 tháng
            + BAOVIET Bank không thu hồi phần lãi suất đã ưu đãi
 -  Ưu đãi khác:
            + KH nhân thọ khi gửi tiết kiệm có nhu cầu vay cầm cố/thấu chi giấy tờ có giá được giảm 0.5% biên độ so với lãi suất cho vay đối với KHCN của BAOVIET Bank
            + Phương thức trả nợ linh hoạt
            + Thủ tục đơn giản
Đối tượng
+ KHCN của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
+ KHCN là Đại lý nhân thọ, phi nhân thọ
+ KHCN của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
Mục đích
+ Vay mua bất động sản, xây dựng, sửa chữa nhà ở.
+ Vay mua/ bù đắp mua xe ô tô
+ Vay bổ sung vốn lưu động, đầu tư TSCĐ/bù đắp đầu tư TSCĐ phục vụ SXKD
+ Vay bổ sung vốn lưu động, đầu tư TSCĐ/bù đắp đầu tư TSCĐ, tài trợ dự án cho DNTN mà KH làm chủ

Chia sẻ: