Bảo lãnh dự thầu đón đầu cơ hội

-          Công cụ tiện lợi hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự thầu

-          Không yêu cầu tài sản bảo đảm

-          Loại bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu.

-          Thời hạn bảo lãnh: Tối đa không quá 12 tháng.

-          Tài sản bảo đảm: Không yêu cầu.

-          Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu: Từ 0 - 10% (phụ thuộc vào xếp hạng khách hàng).

-          Giá trị bảo lãnh: Không giới hạn (căn cứ trên hồ sơ phát hành bảo lãnh.

-          Hồ sơ pháp lý.

-          Đề nghị phát hành bảo lãnh dự thầu.

-          Hồ sơ phát hành bảo lãnh.

-          Hồ sơ tài chính.

Share: