Tiết kiệm USD

Tỷ giá - Lãi suất

laisuat-usd-24/09/2020

Ngày hiệu lực: 

17/03/2020

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM USD

TT Loại kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ(%/năm) Lãi suất trả trước(%/năm) Lãi suất định kỳ tháng(%/năm) Lãi suất định kỳ quý(%/năm)
1 Không kỳ hạn 0.00
2 14 ngày 0.00
3 21 ngày 0.00
4 1 tháng 0.00 0
5 2 tháng 0.00 0 0
6 3 tháng 0.00 0 0
7 6 tháng 0.00 0 0 0
8 9 tháng 0.00 0 0 0
9 12 tháng 0.00 0 0 0
10 18 tháng 0.00 0 0 0
11 24 tháng 0.00 0 0 0

 

Ghi chú: 

Quý khách hàng lưu ý: - Lãi suất được tính trên cơ sở năm 365 ngày. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch BAOVIET Bank gần nhất để được cập nhật lãi suất mới nhất. (Áp dụng từ ngày 01/01/2018)