TP. Chính sách tín dụng

Mã số: 

184.1606

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

 • Tham mưu cho Giám đốc Khối Quản lý rủi ro chính sách tín dụng.  Xây dựng, triển khai, và hoàn thiện các quy chế, quy định về tín dụng; thường xuyên nghiên cứu và đề xuất ý kiến cải tiến các chính sách, quy chế, quy định và quy trình tín dụng cho phù hợp với chiến lược kinh doanh hiệu quả, an toàn của BAOVIET Bank và tình hình kinh tế trong từng thời kỳ;
 • Cập nhật và nghiên cứu các văn bản liên quan của Ngân hàng Nhà nước về tín dụng, dự thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn các Đơn vị kinh doanh trong hệ thống BAOVIET Bank thực hiện đúng chính sách tín dụng của BAOVIET Bank và của Ngân hàng Nhà nước;
 • Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các chinh sách và quy trình tín dụng của các Đơn vị kinh doanh trong hệ thống BAOVIET Bank. Tiếp nhận thông tin phản hồi của các Đơn vị kinh doanh để tổng hợp và đề xuất điều chỉnh chính sách tín dụng cho phù hợp với thực tiễn;
 • Theo dõi việc thực hiện quy định về chức năng nhiện vụ của thành viên Hội đồng tín dụng, Ủy ban tín dụng và thẩm quyền phê duyệt tín dụng của các cấp tại Baoviet Bank;
 • Tổng hợp và hệ thống hóa các quy trình về hoạt động tín dụng để phục vụ công tác liên quan đến chính sách và quản lý tín dụng. Nghiên cứu và đề xuất các chính sách và quy trình tín dụng mới, bảo đảm kiểm soát rủi ro và đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của các Đơn vị kinh doanh;
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin và đánh giá xu hướng phát triển của các ngành nghề kinh doanh nhằm cung cấp thông tin xây dựng chính sách;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Khối.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Đại học loại khá giỏi một trong các trường kinh tế. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học;
 • Sử dụng thành thạo tin vi tính văn phòng;
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh;
 • Có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng và tối thiểu 02 năm làm công tác quản lý;
 • Có kiến thức tổng quan về tình hình kinh tế, xác hội; Kiến thức về các sản phẩm tín dụng của ngân hàng; Kiến thức về các chính sách tín dụng, các quy định luật pháp có liên quan;
 • Năng lực cần thiết:
  • Có khả năng quản lý và lãnh đạo nhóm;
  • Có khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo